Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Η πρόταση των ΑΝΕΛ για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων στον υπουργό Παιδείας


Ετήσια αξιολόγηση στου Διευθυντές με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου τόσο από Διευθυντές Εκπ/ση, τον Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων, τον Σχολικό Σύμβουλο και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Τη συνολική πρόταση για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κατέθεσε στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο Αν. Γραμματέας Παιδείας του συγκυβερνώντας κόμματος, των Ανεξάρτητων Ελλήνων (ΑΝΕΛ) Αλέξανδρος Καρβούνης, ενόψει σύνταξης του νέου νόμου.
Ειδικότερα  το συγκυβερνών κόμμα εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας:
ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ: Η θητεία των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ορίζεται σε τριετής. Τα 3 έτη θεωρούνται ικανό χρονικό διάστημα ώστε να τεθούν στόχοι και να υλοποιηθούν.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Οι υποψήφιοι διευθυντές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα, για λόγους ισότητας και δημοκρατικότητας, να θέτουν υποψηφιότητα σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή στην οποία θέλουν να τοποθετηθούν (μόνο σε μία Διεύθυνση Εκπ/σης).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ: Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα στελέχη αξιολογούνται με σταθμισμένα αντικειμενικά κριτήρια  με μορφή συμπλήρωσης ερωτηματολογίου (συγκεκριμένο για κάθε κατηγορία αξιολογητών), τόσο από τους άμεσους προϊσταμένους τους (Διευθυντές Εκπ/σης), τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από: το Σύλλογο Γονέων, τον Σχολικό Σύμβουλο και τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Οι αξιολογήσεις θα είναι ετήσιες. Ο μέσος όρος αυτών, θα αποτελέσει την τελική αξιολόγηση η οποία θα μοριοδοτείται και θα συνοδεύει τον φάκελο του υποψηφίου ως Διευθυντή*.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  
Ως μοριοδούμενα  κτιτήρια ο Α. Γραμματέας των ΑΝΕΛ Αλ Καρβούνης, εισηγήθηκε στον υπουργό Παιδείας:
1.    Προϋπηρεσία ( 1,5 μόριο για κάθε έτος άνω των 17 συνολικής υπηρεσίας- μέγιστο 23 μόρια)
2.    Ακαδημαϊκά προσόντα σε απόλυτη συνάφεια με το αντικείμενο της βαθμίδας εκπαίδευσης (διευκρίνιση: Στην Α/θμια, ένας τίτλος π.χ. στην μοριακή βιολογία, δεν έχει να προσδώσει γνωστικό όφελος στους μαθητές. Οι τίτλοι θα πρέπει να έχουν συνάφεια είτε με τη διοίκηση είτε με τα γνωστικά αντικείμενα και τις ηλικιακές ομάδες): 5 μόρια το δεύτερο πτυχίο, 5 μόρια το μεταπτυχιακό, 9 μόρια το διδακτορικό. Σε περίπτωση που ο εκπ/κός είναι κάτοχος Πτυχίου Διδασκαλείου (Α/θμια Εκπ/ση) και Μεταπτυχιακού τίτλου, λαμβάνεται υπ’ όψη μόνο ο ένας τίτλος, με 5 μόρια. Κάθε μη συναφής, ως ορίζεται ανωτέρω η συνάφεια, τίτλος (πτυχίο, μεταπτυχιακό), λαμβάνει 2 μόρια με μέγιστο τα 23 μόρια
3.    Γλωσσομάθεια (με αναγωγή στα πτυχία γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας): επίπεδο LOWER: 1 μόριο  ADVANCE: 3 μόρια PROFICIENCY: 7 μόρια, με Συνολικό μέγιστο τα 14 μόρια
4.    ΤΠΕ Α επίπεδο: προαπαιτούμενο
5.    Χρόνος σε θέσεις διοίκησης του ΥΠΠΕΘ: σε θέση Δ/ντή σχολικής Μονάδας, ΣΕΚ, ΙΕΚ: 2 μόρια για κάθε έτος, με μέγιστο τα 10 μόρια Σε θέση Υπο/ντή: 1 μόριο για κάθε έτος με μέγιστο τα 3 μόρια  Συνολικό μέγιστο: 13 μόρια
6.    Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις- Ευρωπαϊκά προγράμματα ( 1 μόριο για κάθε ετήσια δράση, με μέγιστο τα 5 μόρια)
7.    Αποδεδειγμένες δράσεις στη σχολική καθημερινότητα (Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής- Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων) 6 μόρια μέγιστο
8.    Διοργάνωση ημερίδων- συνεδρίων με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού: 2 μόρια για κάθε διοργάνωση με μέγιστο τα 10 μόρια
9.    Εισηγήσεις σε συνέδρια- Ημερίδες με θεματολογία σχετική με την βαθμίδα εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού ( 1 μόριο για κάθε εισήγηση με μέγιστο 5 μόρια)
10.    Εισηγήσεις σε Καινοτόμα προγράμματα (συναφούς θεματολογίας με την ειδικότητα του Πτυχίου ή του Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού ή/και, με τα γνωστικά αντικείμενα της βαθμίδας εκπ/σης καθώς και με θέματα που άπτονται της σχολικής/ εκπ/κής πραγματικότητας) από Δημόσιους Φορείς, Πανεπιστήμια, Επιστημονικά σωματεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις,  0,25 μόρια για κάθε 1 ώρα εισήγησης με μέγιστο τα 24 μόρια
11.    Επιμορφώσεις- Π.Ε.Κ. 2 μόρια για κάθε 20 ώρες με μέγιστο τα 10 μόρια
12.    Συνέντευξη  από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής (23 μόρια)
13.    Γραπτή εξέταση σε μικτής μορφής σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (20 μόρια)
14.    Έκθεση οικείου Δ/ντη Εκπ/σης με εισήγηση (αξιολόγηση) του υπεύθυνου Σχολικού Συμβούλου* (13 μόρια μέγιστο)
15.    Εισήγηση Συλλόγου Διδασκόντων (7 μόρια μέγιστο) και Συλλόγου Γονέων του σχολείου (4 μόρια μέγιστο) με τα περισσότερα χρόνια υπηρέτησης του υποψηφίου εκπαιδευτικού  (Συνολικό 11 μόρια μέγιστο)  . Σε περίπτωση εκπαιδευτικού που θητεύει ως διευθυντής, η εισήγηση αντικαθίσταται από την αξιολόγηση Φορέων* (Σύλλογο Γονέων, Σχολική Επιτροπή του Δήμου, με ισόποση μοριοδότηση και λήψη μέσου όρου).
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 200 με αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τονίζουν στην εισήγηση:
Α) κάθε αποδεικτικό προηγούμενης εμπειρίας διοίκησης θα πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη έγγραφη αξιολογική έκθεση, επιστημονικά τεκμηριωμένη, του άμεσου προϊστάμενου που εποπτεύει τη λειτουργία του όποιου φορέα.
Β) Η εισήγηση του Συλλόγου Γονέων δεν πρέπει να είναι αυθαίρετη ή κατά τη γνώμη τους. Θα είναι καλύτερη η σύνταξη βάσει ενός ερωτηματολογίου ή προτύπου σταθμισμένου όχι με αριθμητικά αλλά ποιοτικά χαρακτηριστικά γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουν τις απαιτήσεις της θέσης και θα καταγράφουν τις δικές τους προσδοκίες , οπότε θα είναι το λιγότερο άστοχη η τοποθέτησή τους.
Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ11 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Καλούνται  οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11,  που υπηρετούν στα σχολεία της πόλης της Κοζάνης,  σε ενημερωτική συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή  Εκπαίδευσης  Δυτικής Μακεδονίας , τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13.30 , στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής ( πρώην Νομαρχία ) στην Κοζάνη.
 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Συναντήσεων για τους/τις Νηπιαγωγούς της Π.Ε. Κοζάνης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης


Σας ενημερώνουμε ότι η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης οργανώνει πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων με τίτλο «Συμπερίληψη μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία στο γενικό σχολείο: Παιδαγωγική προσέγγιση και συνεργατικές πρακτικές» για τους/τις νηπιαγωγούς της Π.Ε. Κοζάνης, κατά το χρονικό διάστημα Μάρτιος – Απρίλιος 2017. 
Η επιμορφωτική συνάντηση της πόλης της Κοζάνης, θα αφορά στους/τις Νηπιαγωγούς των περιοχών Κοζάνης, Σερβίων και Βοϊου και θα πραγματοποιηθεί στο 22ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης, περιοχή ΖΕΠ και της Πτολεμαΐδας θα αφορά στους/τις Νηπιαγωγούς της περιοχής Εορδαίας και θα πραγματοποιηθεί στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας, οικισμός Καρδιάς.
Για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των συναντήσεων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, δηλώνοντας ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας και την προτίμηση πόλης έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 στην κα. Βέλκου Βασιλική και στο email vvelkou@yahoo.gr. Μετά την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών συναντήσεων θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Επισυνάπτεται η Πρόσκληση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κοζάνης με το Πρόγραμμα των Επιμορφωτικών Δράσεων.


Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklhsh_keddy.doc)prosklhsh_keddy.doc[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΔΔΥ]54 kB15-03-2017 08:53

 

 

 

Προβολές Εθνογραφικών Ντοκιμαντέρ την Παρασκευή 10 Μαρτίου στο Κοβεντάρειο


Στο πλαίσιο του Αφιερώματος στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά που οργανώνει  ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Λαογραφικό - Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης και τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, θα προβληθούν ντοκιμαντέρ εθνογραφικού περιεχομένου την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, στις 19:00, στο Κοβεντάρειο. Οι προβολές πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας-Ethnofest ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη.  Μετά την ολοκλήρωση των προβολών, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν είναι:
  1. «…Μόνο τον μαντρακά βαστεί…». Η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία Σήμερα(Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠ.ΠΟ.Α., 2014, 11΄).
  2. Παραδοσιακοί τρόποι διαχείρισης του νερού στο χωριό Στρώμη (Νικόλας Σφακιανάκης, 16:10΄, 2006).
  3. Γκάιντες Λαλούν(ΔημήτρηςΚιτσικούδης, 2012, 30΄).
  4. «Μωμοέρια», (Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠ.ΠΟ.Α., 2015, 9.30΄).
Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου του ΟΑΠΝ Κοζάνης.


Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (documentary.doc)documentary.doc[ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ]39 kB10-03-2017 10:15

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου