Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 


          ΘΕΜΑ : «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ)»

ΣΧΕΤ:       Οι με αριθμ. Φ.350/33/124050/Ε3/18-09-2020 (ΑΔΑ:6ΖΠΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3)και

124680/Ε4/18-09-2020 (ΑΔΑ:Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ) Υπουργικές Αποφάσεις .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν της με αριθμ. Φ.350/51/139940/E3/14-10-2020 (Β΄4537) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α΄186), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., οι εκλογές έτους 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά στις 7 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του π.δ.1/2003.
  2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τηνεκλογή.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:

α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές και


β) έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον εκπρόσωπο ορίζει η οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά μέλη.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος κάθε Εφορευτικής Επιτροπής ορίζει με απόφασή του τον Γραμματέα της και τον αναπληρωτή του από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

  1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., όσον αφορά στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τηνεκλογή.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:

α) ένα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) ή Δασκάλων (ΠΕ70) ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ωςΠρόεδρος,

β)   ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ της έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή τουκαι

γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και ο Γραμματέας αυτής.

  1. Οι πίνακες εκλογέων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»)κάθεεκλογέα,όπωςταστοιχείααυτάείναικαταχωρισμέναστοπληροφοριακόσύστημα

«myschool», καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα. Αποστέλλονται δε σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής. Ο μοναδικός κωδικός κάθε εκλογέα, αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία, εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).

Ειδικά, οι πίνακες εκλογέων που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1/2003, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω,καλούνται

Α. οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ μέχρι την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020. Ταυτόχρονα καλούνται μέχρι την δωδεκάτη μεσημβρινή της ίδιας ημέρας να κοινοποιήσουν τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών (τακτικών και αναπληρωτών) των Εφορευτικών Επιτροπών της παρ. 2 στο Τμήμα Δ΄ – Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..'; document.getElementById('cloak98185').innerHTML += ''+addy_text98185+'<\/a>'; //--> )και της παρ. 3 στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ (email: eep-evp@minedu.gov.gr)προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να λάβουν πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία του ειδικού πληροφοριακού συστήματος«ΖΕΥΣ».


Β. οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταρτίσουν τους πίνακες εκλογέων μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2020 και να τους αποστείλουν στους Προέδρους των οικείων Εφορευτικών Επιτροπών μέχρι τις 23 Οκτωβρίου2020.

  1. Διευκρινίζεται ότι έχει καταργηθεί κάθε ρύθμιση των με αριθμ. Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΖΠΝ46ΜΤΛΗ-ΘΛ3) και 124680/Ε4/18-9-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ) Υπουργικών Αποφάσεων, που δεν αρμόζει με την θεσπισθείσα διαδικασία διεξαγωγής των εν θέματι εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία και έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.350/51/139940/E3/14-10-2020 (Β΄4537)Κ.Υ.Α.
  2. Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του π.δ.1/2003 και ιδίως των άρθρων 28, 29, 30, 31,43, 44 και45.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου