Η αληθινή φιλία δεν πρέπει ποτέ να κρύβει αυτό που σκέφτεται. Άγιος Ιερώνυμος, 347-420 μ.Χ.,

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

Επιτροπή για την κωδικοποίησης της νομοθεσίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Ομάδα εργασίας η οποία θα κάνει  προπαρασκευαστικές εργασίες  της νομοθετικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ήτοι τη συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και τη σύνταξη διαγράμματος κωδικοποίησης, καθώς και προσχεδίου κώδικα,  συγκρότησε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως,  ως εξής:

α) Πρόεδρος της ομάδας εργασίας ορίστηκε ο Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β) Μέλη της ομάδας εργασίας ορίστηκαν οι ακόλουθοι:

βα) Μεταξία Ανδροβιτσανέα , Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ε.τ. και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, η οποία αναπληρώνει τον Πρόεδρο της ομάδας εργασίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,

ββ) Αφροδίτη Καρούκη , Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

βγ) Ελένη Κεφαλή , Νομικός, Διευθύντρια του Γραφείου της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βδ) Σπυριδούλα Πετράτου , Δικηγόρος, Συνεργάτης της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βε) Ειρήνη Καπελλάκη , Δικηγόρος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βστ) Νικόλαος Παπαθανασίου , Δικηγόρος, Συνεργάτης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βζ) Κωνσταντίνος Κατσανέβας , Δικηγόρος, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη,

βη) Κωνσταντίνος Παπαθεοφάνης , εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Δασκάλων και 78 Κοινωνικών Επιστημών, Συνεργάτης στο Γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη,

βθ) Νικόλαος Γεωργαντάς , Δικηγόρος, Συνεργάτης του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βι) Μαρία Τουρλούπη, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βια) Μαρία Ιωάννου, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βιβ) Δέσποινα Λαζαρίδου, υπάλληλος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βιγ) Δωροθέα Βασιλαντωνάκη , Δικηγόρος - αποσπασμένη εκπαιδευτικός Π.Ε. 78 Κοινωνικών Επιστημών που υπηρετεί στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

βιδ) Ιωάννης Αλτάνης , υπάλληλος Π.Ε. Πληροφορικής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,και

βιε) Ηλιάνα Αναστοπούλου, υπάλληλος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού που υπηρετεί με διάθεση στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Η ομάδα εργασίας θα λειτουργεί εκτός του ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα της ομάδας εργασίας καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015.

Η ομάδα εργασίας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Για τις συνεδριάσεις της ομάδας συντάσ- σονται πρακτικά.

Το σύνολο των υπηρεσιών και του προσωπικού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ομάδα εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου της.

Το έργο της ομάδας εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31.12.2021.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου