Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Αναθέσεις μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό Σχολείο


Υπουργείο παιδείας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS
Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα:
Α. Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ει- δικότητας όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της Αι- σθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη Ζώνη, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς. Η Ευέλικτη Ζώνη ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων του τμήματος.
Β. Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτι- κά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν και σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτι- κούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β ́ επιπέδου στις ΤΠΕ.
Γ. Στα Δημοτικά με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ως υπεύθυνος για κάθε ένα από τα λει- τουργούντα τμήματα αποκλειστικά ένας (1) εκπαιδευτι- κός του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στον οποίο ανατίθενται κατά προτεραιότητα τα διδακτικά αντικείμενα του κλά- δου ΠΕ70 Δασκάλων που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης του. Στα Νηπιαγωγεία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζεται ο νηπιαγωγός του/ των τμήματος/των υποχρεωτικού προγράμματος και του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος αντίστοιχα.
Δ. Ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος εισηγείται εγγράφως προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών στα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου