Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017Αρ. Πρωτ. 16
Αθήνα 20/7/2017
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο
Κοιν.
Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών μελών σχολικών επιτροπών  
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επανέρχεται στο ζήτημα της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών οι οποίοι ορίζονται, με αποφάσεις των Ο.Τ.Α. σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011, ως μέλη των σχολικών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά) και υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων και των οικογενειών τους.
Πριν από δύο χρόνια,  με επιστολή (αριθ. Πρωτ. 240 4/12/2015) προς τον, τότε, Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη με θέμα: «Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης μελών σχολικών επιτροπών», το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έκανε παρέμβαση ζητώντας από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία να απαλλάσσονται ρητώς και με απόλυτη σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί μέλη των σχολικών επιτροπών από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ίδιων και των οικογενειών τους.
Δυστυχώς, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., έπειτα και από ειδοποιήσεις που δέχτηκαν από την «Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», συνάδελφοί μας  οι οποίοι δεν υπέβαλαν τη σχετική δήλωση,  επανέρχεται στο ζήτημα, καλώντας τον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος προχωρώντας στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Παράλληλα επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί παράταση στην κατάθεση δηλώσεων των συναδέλφων μας με δεδομένο τον υπερβολικό χρόνο που απαιτεί μια τέτοια διαδικασία. Ταυτόχρονα πρέπει να ανασταλεί ή όποια διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων και οποιονδήποτε άλλων κυρώσεων προβλέπονται για τη μη έγκαιρη υποβολή της δήλωσης (μέχρι τις 30/06/2017).  
Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να ορίζονται μέλη των σχολικών επιτροπών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, χωρίς ενημέρωση για τις υποχρεώσεις, χωρίς νομική κάλυψη και χωρίς την αποδοχή του ορισμού από την πλευρά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο ζητούμε να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα του ορισμού των εκπαιδευτικών στις σχολικές επιτροπές έτσι ώστε η επιθυμία τους να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ορισμού τους.
Μπροστά στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. απαιτεί να αναλάβουν  οι Ο.Τ.Α., άμεσα, μέσω των οικονομικών υπηρεσιών τους τη συμπλήρωση των δηλώσεων καθώς και το κόστος των ενδεχόμενων προστίμων.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ορίζονται να συμμετέχουν στις σχολικές επιτροπές και διευκολύνουν με κόπο και χρόνο πέραν των καθηκόντων τους το έργο των Ο.Τ.Α. δεν διαχειρίζονται χρήματα  και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης αυτών και των οικογενειών τους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε αυτές τις επιτροπές (πολύ περισσότερο οι συνάδελφοι οι οποίοι  παραιτήθηκαν  από τις επιτροπές δίχως να έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη που δε συμμετείχαν και υποχρεώνονται να  υποβάλουν  δήλωση).
Επιπρόσθετα, όπως όλοι γνωρίζουν, οι Σχολικές Επιτροπές υποβάλλουν τόσο φορολογικές δηλώσεις όσο και ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς όπου αποτυπώνονται επακριβώς όλες οι κινήσεις (εισπράξεις και πληρωμές) που γίνονται από τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και άρα κάθε έλεγχος είναι εφικτός.
Περιμένουμε από τον κ. Υπουργό Παιδείας να παρέμβει άμεσα ώστε το πρόβλημα να λυθεί με τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Για να δείτε την ανακοίνωση του 2015 πατήστε ΕΔΩ

 

Γνωμοδότηση για αναγνώριση πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ


MMT
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
               Ι. Επί του ερωτήματος.
               Ετέθη υπόψη μου το ερώτημα του Συλλόγου Μύσων, το οποίο αφορά στην αναγνώριση των πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και η ισοτίμιση αυτών με τα πτυχία ΤΕΙ, υπό το πρίσμα προφανώς των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων Διευθυντών, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
               ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων
               Το άρ. 5 του ν.1865/1989 προβλέπει: «Ισοτιμία πτυχίων ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ 1. Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων. 2. Τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ` όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας. Η επαγγελματική ή και διδακτική πείρα διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ έπειτα από εισήγηση του τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου της οικείας σχολής. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 1404/1983 και το προεδρικό διάταγμα 387/1989 (ΦΕΚ 169/16.6.89 τ.Α) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, καταργούνται».
            Η νομολογία έχει κρίνει, βάσει της ως άνω διατάξεως, (ΣτΕ 2484/2015 ΝΟΜΟΣ, 283/2014 ΔΕΦ ΑΘ, ΝΟΜΟΣ), περί της ισοτίμησης των πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ με τα ΤΕΙ, δεχόμενη ανεπιφύλακτα, ότι σε περίπτωση, πτυχίων, που ελήφθησαν κατόπιν φοίτησης τριών ετών (6 εξαμήνων) αυτά είναι ισότιμα με πτυχία ΤΕΙ ενώ σε περίπτωση, φοίτησης για χρόνο μικρότερο των τριών ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται, ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ’ όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας, με απόφαση του Συμβουλίου του αντίστοιχου ΤΕΙ.
            Το άρ. 14 του 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Ν.4473/2017 προβλέπει την αποτίμηση, κριτηρίων επιλογής Διευθυντών εκπαίδευσης, προϊστάμενων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. «1. Τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 2. Το κριτήριο της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ` ανώτατο όριο», οι οποίες κατανέμονται ως εξής: «α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.». β) Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης): 2 μονάδες. «γ) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 1,5 μονάδες, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό».
            ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως, που προσήκει στο ερώτημα.
Εκ των ανωτέρω είναι προφανές, ότι δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο απόκλισης από την ερμηνεία, ότι οι κάτοχοι πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ τριετούς διάρκειας και οι απόφοιτοι ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ μικρότερης διαρκείας φοιτήσεως, εφόσον έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση κατά τα οριζόμενα στο άρ. 5 του ν.1865/1989, πρέπει να λάβουν τα μόρια, που αντιστοιχούν σε δεύτερο πτυχίο ΤΕΙ, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να μην προκύπτει ρητώς από το άρθρο 14 του ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε, αλλά μολαταύτα προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια, από ρητή διάταξη νόμου, ενώ επιπροσθέτως η ισοτίμηση έχει επικυρωθεί νομολογιακά και μάλιστα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αθήνα, 20-7-2017
Παραμένω στην διάθεση σας, για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος-Νομική Σύμβουλος ΔΟΕ

 

 Αρ. Πρωτ. 15
Αθήνα 20/7/2017
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο
Κοιν.
Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Απλήρωτοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
           Ένα μήνα μετά τη λήξη του σχολικού έτους σε πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας παρατηρείται το φαινόμενο  να μην έχει καταβληθεί το σύνολο των δεδουλευμένων στους συναδέλφους μας αναπληρωτές οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα είναι απολυμένοι. Η μετακόμιση στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με τα αυξημένα έξοδα που συνεπάγεται, καθώς και η γενικότερη οικονομική δυσπραγία καθιστούν τις καθυστερήσεις καταβολής, από πλευράς υπηρεσίας, ακόμα πιο  δυσβάσταχτες.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να παρέμβει άμεσα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να λυθεί άμεσα το οξυμένο αυτό πρόβλημα.
Πατήστε  ΕΔΩ  για να διαβάσετε την ανακοίνωση σε μορφή PDF


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου