Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Παραιτήσεις από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΠΕ για σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγουςΥπουργείο Παιδείας 
Με την αριθμ. 113257/Ε1/05-07-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007), της παρ. 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86), το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/05- 11-2016) και τη με αριθμ. 9/30 Μαΐου 2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία, για σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:
Δείτε το έγγραφο του Υπ. Παιδείας αναλυτικά σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου