«Ό αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι, αλλά το τω αρχομένω, δηλαδή, «Ό αληθινός άρχοντας δεν γεννήθηκε, για να αποσκοπεί στο δικό του συμφέρον, αλλά στο συμφέρον αυτού, τον οποίο κυβερνά» (Πλάτων).

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Παραιτήσεις από την υπηρεσία εκπαιδευτικών ΠΕ για σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγουςΥπουργείο Παιδείας 
Με την αριθμ. 113257/Ε1/05-07-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007), της παρ. 20 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159) «Θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86), το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/05- 11-2016) και τη με αριθμ. 9/30 Μαΐου 2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε., γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία, για σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:
Δείτε το έγγραφο του Υπ. Παιδείας αναλυτικά σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου