Ουκ εξάγουσιν καρπόν οι ψευδείς λόγοι. Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικό ΕΚΠΑ: Σεμινάριο ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑνηλικώνΜε τη σφραγίδα του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει δια ζώσης (εκ των οποίων το 20% μπορεί να υλοποιείται και εξ αποστάσεως) επιμορφωτικό πρόγραμμα-σεμινάριο ειδίκευσης διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση».
Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος

Δρ. Θ. Μπαμπάλης,
Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος
Δρ. Ι. Βρεττός, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α.
Δρ. Α. Κόκκος, Καθηγητής Ε.Α.Π., Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Ε
Δρ. Α. Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτικός-Ψυχολόγος, ΚΕΘΕΑ

Το δια ζώσης επιμορφωτικό πρόγραμμα-σεμινάριο ειδίκευσης προσφέρει Πρακτική Άσκηση 60 ωρών, κατά την οποία κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία/ένα μικρομάθημα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).
Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα εδώ
Σκοπός του προγράμματος 
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος-σεμιναρίου ειδίκευσης είναι η προσφορά και η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και εφοδίων, τα οποία πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και ο εκπαιδευτής ενηλίκων για την αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης.
Αποδέκτες του προγράμματος
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα-σεμινάριο ειδίκευσης απευθύνεται σε:
    εκπαιδευτές ενηλίκων οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικού κλάδου,
    εκπαιδευτές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης,
    αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς και των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων,
    αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων,
    στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι επιδιώκουν την απόκτηση και αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Διάρκεια του προγράμματος
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 162 ώρες. Ειδικότερα, οι 102 ώρες, εκ των οποίων το 20% μπορεί να υλοποιείται και εξ αποστάσεως, αναφέρονται στη θεωρητική κατάρτιση και σε ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, ενώ οι υπόλοιπες 60 ώρες αφιερώνονται στην άσκηση με μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα. Σημειωτέον ότι κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να εκτελέσει μικροδιδασκαλίες/μικρομαθήματα. 
Μορφή υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος
Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Ακολουθείται η διαδικασία διαμορφωτικής αξιολόγησης και με την περάτωση του προγράμματος χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ιπποκράτους 31, τις εξής ημέρες και ώρες:
    κάθε Παρασκευή, ώρα 18.00-21.00, και
    κάθε Σάββατο, ώρα 9.00-15.00.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α. Θεωρητική κατάρτιση (12 Διδακτικές Ενότητες: 102 ώρες)
Δ.Ε. 1: Εκπαίδευση Ενηλίκων: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα
Δ.Ε. 2: Θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Δ.Ε. 3: Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Δ.Ε. 4: Επικοινωνία και συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης
Δ.Ε. 5: Πολιτισμική ετερογένεια και διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων
Δ.Ε. 6: Κανόνες και αρχές κατά την Εναρκτήρια Συνάντηση
Δ.Ε. 7: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 8: Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
Δ.Ε. 9: Το φύλο και η ηλικία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 10: Στρατηγικές και Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Δ.Ε. 11: Ενσυναίσθηση και Τέχνη
Δ.Ε. 12: Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Β. Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση (60 ώρες)
1.    Μικροδιδασκαλία και μικρομάθημα: ομοιότητες και διαφορές
2.    Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας μικροδιδασκαλίας/ενός μικρομαθήματος
3.    Αυτοπαρατήρηση και ετεροπαρατήρηση κατά τη μικροδιδασκαλία/το μικρομάθημα
Κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία/ ένα μικρομάθημα
Παροχές του Προγράμματος
•    Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
•    Ατομικός φάκελος (portfolio) του εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτή Ενηλίκων
•    Βιντεοσκόπηση ατομικής μικροδιδασκαλίας/μικρομαθήματος
•    Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος-σεμιναρίου ειδίκευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση»
•    Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας

Κόστος συμμετοχής
Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 450 Ευρώ. Για ανέργους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α. το κόστος συμμετοχής είναι 250 Ευρώ. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις.
Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των μαθημάτων, θα λαμβάνουν έκπτωση 15%.

Υποβολή αιτήσεων (δηλωστε εδώ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από Δευτέρα, 27/2/2017 και μόνον ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα, 27/3/2017. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Την Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό στο πρόγραμμα θα την βρείτε εδώ
Έναρξη Προγράμματος: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (κ. Σοφία Κοροντάνη) στα τηλέφωνα 6972878352 και 2103688507

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου